Vegyi anyagok – Bölcsőde

Vegyi anyagok biztonságos kezelése és tárolása bölcsődei környezetben

A bölcsődék számos kihívással néznek szembe, mind a gyermeknevelés, mind pedig az intézmény fenntartás terén. Ezen tevékenységek során gyakran kerülnek használatra különböző vegyi anyagok és készítmények, amelyek baleseti kockázattal bírnak, de a szakszerű és körültekintő kezeléssel, valamint a munkavédelmi előírások betartásával minimalizálhatók a kockázatok.

 

Vegyi anyagok használata: konyhán és takarítás során

A konyhai munkaterületeken és takarítás során felhasznált vegyi anyagok, mint például sütőtisztítók, zsíroldók, fertőtlenítőszerek és egyéb tisztítószerek, gyakran tartalmaznak agresszív vegyületeket, amelyek irritációt vagy sérüléseket okozhatnak, ha nem megfelelően kezelik őket. Használat során a védőkesztyű viselése és jól szellőző helyiség biztosítása ajánlott, és kizárólag az engedélyezett vegyi anyagok használhatók a napi munkavégzés során.

 

Biztonságos tárolás: elérhetetlenség és azonosítás

A vegyi anyagok tárolásakor kritikus szempont az elhelyezés, amely zárt, a gyerekek számára elérhetetlen helyen történik, valamint a tárolóedények egyértelmű, olvasható címkézése és az étel és vegyi anyagok elkülönített tárolása is elengedhetetlen. Vegyi anyagok tárolása során biztosítani kell nyomtatott formában a vegyi anyagra vonatkozó biztonsági adatlapot.

 

A vegyi anyagok biztonsági adatlapja

Az Európai Unió szabályozása szerint minden veszélyes vegyi anyaghoz tartozik biztonsági adatlap, ami a termék adatait, veszélyeit és az elsősegélynyújtási intézkedéseket tartalmazza. Az adatlapoknak minden munkavállaló számára elérhetőnek és ismertnek kell lenniük.

 

Balesetek és vészhelyzetek kezelése

Vegyi anyagok használatával kapcsolatos balesetek esetén, mint például kiömlések, belélegzés vagy bőrrel való érintkezés, különösen fontos a megfelelő elsősegély-nyújtás és az esetleges vészhelyzeti terv alkalmazása.

 

Folyamatos felülvizsgálat és oktatás

A rendszeres ellenőrzések, a vegyi anyagok állapotának és tárolási körülményeinek vizsgálata, valamint a munkavállalók folyamatos képzése és tájékoztatása az aktuális szabályokról és legjobb gyakorlatokról elengedhetetlen a biztonságos működés érdekében.

 

A bölcsődékben dolgozó szakemberek és a rájuk bízott gyermekek biztonságának és egészségének megőrzése minden intézmény alapvető kötelessége és felelőssége. A vegyi anyagok tudatos és biztonságos használata, tárolása, és az ezekkel kapcsolatos kockázatok minimalizálása esszenciális a bölcsődei munkakörnyezetben.

 

Eredetileg veszélyes anyaghoz vagy veszélyes készítményhez gyártott vagy használt csomagolóeszköz még tisztított, közömbösített állapotban és átmenetileg sem használható élelmiszer, takarmány, valamint ezek alapanyagainak tárolására.

Veszélyes anyaghoz vagy veszélyes készítményhez gyártott vagy használt csomagolóeszközt még tisztított, közömbösített állapotban is TILOS élelmiszerrel, takarmánnyal vagy ezek alapanyagaival egy helyiségben, vagy olyan módon tárolni, hogy egymással közvetlen kapcsolatba kerülhessenek.
A feliratot (címkét) a tevékenység során alkalmazott valamennyi csomagolási egységen el kell helyezni. A felirat (címke) magyar nyelven jól olvasható és letörölhetetlen legyen.

A vegyi anyagok veszélyeit a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett figyelmeztetésekkel és piktogramokkal közlik.

Vegyi anyagok tárolása

A vegyi anyagok nemcsak munkahelyi ártalmat okozhatnak, hanem kémiai tulajdonságuk folytán a szakszerűtlen tárolás, szállítás esetén közvetlen balesetet, súlyosabb esetben tüzet vagy robbanást idézhetnek elő.

Az anyagokat terjedelmük, fajtájuk, kémiai tulajdonságuk figyelembevételével, egymásra hatásuk ismeretében kell tárolni.

A tároló helyeken, polcokon a megengedhető terhelhetőséget fel kell tüntetni.

A felhasználandó vegyszereket külön, erre a célra alkalmas vegyszerraktárban, vegyszerszekrényben vagy polcon tároljuk.

A munkahelyen – lehetőség szerint – vegyi anyagból egyszerre csak az egy műszakhoz szükséges mennyiségű anyag legyen.

A vegyszert tartalmazó edényen fel kell tüntetni az anyag pontos nevét, kémiai összetételét, egészségkárosító hatását, a folyékony halmazállapotú anyagoknak a lobbanáspontját, illetve a tűzveszélyességét.

A munkahelyen tárolt vegyi anyagokat tartalmazó üvegeket, egyéb tároló edényeket, hordókat szintén fel kell címkézni, azonosító felirattal kell ellátni, még a legkisebb tárolt mennyiség esetében is. A feliratozásnak maradandónak kell lennie.

Minden vegyi anyaghoz biztonsági adatlap szükséges, amely az előzőekben leírt adatokon kívül tartalmazza az esetleg a használatához szükséges védőeszközt, és azt, hogy ha az emberi szervezettel érintkezésbe kerülne, akkor milyen gyors elsősegélynyújtásra van szükség a komolyabb következmények, baleset, egészségkárosodás megelőzésére.

Az olyan anyagokat, amelyek a levegő nedvességtartalmával vagy vízzel reakcióba lépnek és ezáltal bárki biztonságát vagy egészségét veszélyeztethetik, csak légmenetesen zárt göngyölegben tárolhatók és szállíthatók.

A tűz- és robbanásveszélyes vegyszereket elkülönítve, fémszekrényekben kell tárolni, minimális mennyiségben. A vegyianyagtárolókban, vegyszerraktárakban a különböző tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi anyagokat egymástól szintén elkülönítve kell tárolni.

Az olyan vegyi anyagokat, amelyek egymással hevesen reagálva tűz-, esetleg robbanásveszélyt idézhetnek elő, egymástól jól elkülönítve kell tárolni.

Maró vagy mérgező hatású folyadékot csak az erre a célra alkalmas, ép, lezárt, törés ellen védett edényzetben, fajtánként csoportosítva és elkülönítve, tartalmukat a már ismertetett módon maradandóan megjelölve, elzárható helyen szabad tárolni.

A nagyon mérgező hatású anyagokat erősfalú és biztonsági zárral ellátott méregszekrényben, az erre a célra szolgáló helyiségben vagy elzárhatóan körülkerített rakterületen (például föld alatti tárolókban, tartálykocsiban) anyagonként elkülönítve és jelölve kell tárolni. A helyiséget minden oldalról fallal kell körülzárni és a megfelelő szellőztetés és megvilágítás mellett biztonsági zárral kell ellátni.