Tűzvédelmi ismeretek – Bölcsőde

A bölcsődék tűzvédelme – Biztonság a legkisebbekért

 

Minden intézményben, ahol gyermekek tartózkodnak, a biztonságnak az elsődleges prioritást kell élveznie. A bölcsődék nem kivételek ezen szabály alól – sőt, az itt nevelkedő csemeték kora miatt különösen fontos, hogy a legmagasabb szintű tűzvédelmi intézkedéseket alkalmazzuk.

Megelőzés

A tűzveszély megelőzése kulcsfontosságú. A bölcsődékben számos eszköz és berendezés található, amelyek potenciálisan tűzveszéllyel járhatnak, például elektromos berendezések vagy a konyhai eszközök. Fontos:
- A berendezések rendszeres ellenőrzése és karbantartása.
- Csak megfelelő minőségű elektromos eszközök használata, a túlterhelés elkerülése.
- A tűzveszélyes anyagok (pl. tisztítószerek) biztonságos tárolása, elérhetetlen helyen a gyerekek számára.

Tilos a bölcsőde területén dohányozni és más célból nyílt lángot használni.

Az égő gyertya, mécses komoly veszélyt hordoz magában. A lángja, magas hőmérsékletéből adódóan képes meggyújtani a környezetében lévő éghető anyagokat.

A tűzjelző berendezések folyamatos ellenőrzése és dokumentálása.

Menekítés és mentés

A gyors és biztonságos menekülés életmentő lehet. Fontos:
- Mindig tartsuk szem előtt a menekülési útvonalakat, és győződjünk meg arról, hogy azok akadálymentesek.
- Az épület minden pontján legyenek jól láthatóan elhelyezve a menekítési útvonalakat jelző táblák.
- A dolgozók legyenek képzettek arra, hogy hogyan mozgassanak ki gyorsan és biztonságosan kisgyermekeket vészhelyzet esetén.

Tűzriadó gyakorlat

Minden évben legalább egyszer tűzriadó gyakorlatot kell tartani a bölcsődékben. Ezzel biztosítható, hogy a dolgozók és a gyermekek is ismerik a teendőket és gyorsan cselekednek vészhelyzet esetén. A gyakorlatok során:
- Szimuláljunk különböző vészhelyzeti forgatókönyveket.
- Értékeljük a dolgozók és a gyermekek reakcióját, és tanuljunk a tapasztalatokból.
- Javasoljuk, hogy a gyakorlatokat ne váratlanul tartsuk, hogy a dolgozók fel legyenek készülve, és maximális hatékonysággal tudják átadni a tudást a gyerekeknek is.

 

Tehát a bölcsődékben a tűzvédelem nem csak egy jogi kötelezettség, hanem egy alapvető felelősség is. A gyermekek biztonsága a legfontosabb, és minden intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy őket és a dolgozókat is megóvjuk minden lehetséges veszélytől.

Alapvető tűzvédelmi jogszabályok, melyek betartása kötelező:

  • Tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény)
  • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt stb. szabad tárolni és felhasználni.

A helyiséghez tartozó tárgyakat, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy az ottani közlekedésre elegendő szélességű út álljon rendelkezésre.

A hulladék tárolására szolgáló papírkosárba, hulladéktárolóba égő, izzó cigarettavéget, gyufaszálat dobni vagy abba hamutartót kiüríteni nem szabad.

A világítóberendezést (Pl.: asztali lámpa) úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

Az elektromos világítóberendezések lámpatesteinek legalább 60 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

Hibás elektromos berendezést, készüléket stb., használni, valamint toldott-kopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

A helyiségben lévő távbeszélő készülék mellett a tűzoltóság hívószámát jól látható módon és helyen kell kijelölni.

A helyiség rendszeres takarításáról és az ott keletkezett éghető hulladék folyamatos eltávolításáról gondoskodni kell.

A fűtés célját szolgáló radiátoron – fűtőtesten – és annak csővezetékein, valamint azok 40 cm-es körzetén belül éghető anyagot elhelyezni, tárolni tilos!

A helyiségek bejárati ajtaja közelében (közlekedő folyosók) jól látható és könnyen hozzáférhető helyen 1 db EN-3 6 kg-os ABC jelű tüzek oltására alkalmas porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A munkaidő végén a helyiséget tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni – a szükséges áramtalanitást elvégezni – a helyiséget utolsóként elhagyó személynek és az esetlegesen fennálló hiányosságot meg kell szüntetni.

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

A helyiségeken belüli közlekedési útvonalakat a bejárati ajtótól kiindulva állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Különféle hőre üzemelő elektromos berendezéseket, tartozékokat csak az e célra kiépített jelzőlámpával ellátott csatlakozókról, dugaszoló aljzatokról szabad üzemeltetni.

Különféle állandó üzemvitelt kívánó berendezési tárgyakat, (pl. hűtőszekrények) a helyiségek főáramtalanító kapcsolójától független áramkörre kiépített jelzőlámpával és megfelelő erősségű biztosítékkal ellátott dugaszoló aljzatról köteles üzemeltetni.

A munkavégzés alkalmazásra kerülő különféle elektromos üzemű gépegységek (irodagépek stb) tápvezetékeit a munkaidő befejezésekor, illetve a helyiségből történő távozáskor a dugaszoló aljzatból ki kell húzni, áramtalanítani kell.

Olyan berendezést, melynél az üzemvitel alatt hő keletkezik, azokat a munkaidő befejezése előtt legalább félórával ki kell kapcsolni, illetve a lehűlésüket biztosítani kell.

Különféle elektromos szereléseket, javításokat, stb. csak hivatásos szakember végezheti el.

A helyiségekben alacsony lobbanáspontú anyagféleségekkel, folyadékokkal tisztítási, lemosási folyamatokat végezni még ideiglenesen sem szabad.

A helyiségeket állandóan tisztán kell tartani, a munkafolyamatok során keletkező papírféleségeket, hulladékokat nem éghető anyagból készült edényekbe, illetve az e célra rendszeresített szeméttárolókba kell gyűjteni és azokat a telítettségüktől függően és a munkaidő befejezésekor minden esetben ki kell üríteni.

Hőkibocsátó szerkezetek, eszközök, elektromos szerelvények közelébe éghető anyagokat elhelyezni nem szabad. Ezeknél az előírt tűztávolságot be kell tartani.

A lámpatestekre, valamint a mennyezeti szerkezeti elemekre dekorációs anyagokat, díszítéseket felfüggeszteni tilos.

Különféle hirdetményeket, plakátokat csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblákra szabad elhelyezni.

A munkaidő befejezése után a közművezeték rendszerekre kapcsolt fogyasztói berendezéseket el kell zárni (víz, elektromos, stb.), valamint az áramtalanítást végre kell hajtani. Az ablakokat minden esetben be kell zárni.

A dolgozókat évenként egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az általános utasításban foglaltak, valamint a helyi viszonyok figyelembevételével.

A tűzjelzést követően a kialakult helyzetet figyelembe véve az oltást azonnal meg kell kezdeni.

A tűzoltóságot azonnal riasztani kell és a tűzoltást az életmentést, az anyagok eltávolítását el kell kezdeni, valamint az esetleges pánikot a területi vezetővel együttesen meg kell fékezni.

Azon esetben, amennyiben a tűz keletkezési forrása az elektromos hálózat, vagy az arra csatlakoztatott berendezés, illetve a tűz által ezek további veszélyek forrásai lehetnek, a területek, az épületek áramtalanítását azonnal végre kell hajtani, valamint ha van az épületben gáz, a gázfőelzáró csapokat el kell zárni.

A tűzjelzést adónak, illetve a tűzoltóságot értesítőnek gondoskodni kell, hogy az érkező tűzoltó egységek a zárt területre azonnal bebocsátást nyerjenek.

Összefüggő kár, illetve terjedő tűz estén a munkát azonnal le kell állítani és a dolgozókat a felügyeletükre bízott személyek mentésre, illetve a tűzoltásra és anyagmentésre be kell vonni.

Személyi sérülés esetén a sérülteket gyűjtőhelyre kell szállítani és elsősegélyben kell részesíteni. Ezzel egyidejűleg a mentőket azonnal értesíteni kötelesek.

A kárterületet a felszámolást – tűz eloltást – követően körül kell határolni, illetve le kell zárni.

A tűzvizsgálat lefolytatása után a kárterületen a helyreállítást meg kell kezdeni, amennyiben lehetséges a munkát be kell indítani.

A tűzjelzés

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelenteni.

Általános segélyhívó telefonszám: 112

A tűzesetet a munkáltatónak is jelenteni szükséges.

A tűzjelzés tartalma:

·         a tűzeset pontos helye, címe (város, kerület, utca, házszám);

·         milyen anyag ég, milyen terjedelemben, és mit veszélyeztet;

·         emberélet van-e veszélyben;

·         bejelentő neve, a használt távbeszélőkészülék kapcsolási száma.

Minden tűzesetet – az eloltott vagy önmagától megszüntet is – be kell jelenteni!

Lehetőleg a tűzjelzéssel egy időben meg kell kezdeni a tűz eloltását a rendelkezésre álló eszközökkel, továbbá az élet- és vagyonmentést.

A tűz eloltása után a helyszínt a sikeres tűzvizsgálat érdekében változatlanul kell hagyni.

Éghető folyadékok és elektromos berendezések tüzét vízzel oltani tilos!

A munkaterületen csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tartani.

Az elektromos hőtermelő berendezések használata csak a megfelelően kialakított helyeken, hőszigetelő alátét alkalmazása és az éghető anyagok távoltartása mellett történhet, folyamatos felügyelet mellett.

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtó forrást tilos olyan helyre tenni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Tűz jelzése