Szervezési feltételek – Bölcsőde

A munkáltató által biztosítandó szervezési és ellenőrzési feltételek az alábbiak:

- a munkavédelemmel kapcsolatos anyagi, erkölcsi ösztönzésről, a munkavédelmi előírásokat megszegők felelősségre vonásáról intézkedni,

- a munkavédelemmel kapcsolatos bejelentést, rendellenességet haladéktalanul kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni, és erről az érintettet tájékoztatni,

- közvetlen életveszély esetén a munkavégzést leállítani,

- a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentéséről, nyilvántartásáról, kivizsgálásáról gondoskodni, a hasonló balesetek megelőzésére intézkedéseket tenni,

- a munkavédelmi képviselővel együttműködni és vele a bevezetésre kerülő új technológia egészségre és biztonságra ható követelményeit megtárgyalni, a munkavédelmi szabályzat kiadásához az egyetértését megkérni,

- az egyéb jogszabályokban előírt munkavédelmi feladatok végrehajtására intézkedni (például képernyő előtti munkavégzés, orvosi vizsgálat, nemdohányzók védelme, stb.).

A munkáltató az egészségkárosodás és baleset megelőzés érdekében minőségileg, illetve szükség szerint mennyiségileg értékelnie kell a munkavállalók egészségét és biztonságot veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

- A munkavédelemről szóló törvény előírja, hogy ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad. Ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be.

Az egyedüli munkavégzés tilalmára vonatkozó munkaterületek kijelölése munkáltatói feladat.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg. Például veszélyes munkahelyek, technológiák, munkaeszközök köre.

A munkahelyi vezetők kulcsfontosságú, központi szerepet játszanak, amennyiben számos különböző módon befolyásolják a biztonsági és egészségvédelmi irányítást.

Ideértendők többek között az alábbiak:

- helyes gyakorlati példák biztosítása saját viselkedésük révén;

- a biztonság és egészségvédelem kiemelt szerepének biztosítása a mindennapi működés során;

- a szükséges biztonsági oktatás, eszközök és felszerelés biztosítása a munkavállalók számára;

- kedvező biztonsági és egészségvédelmi kultúra létrehozása és valamennyi alkalmazott bevonása a biztonsági és egészségvédelmi kérdésekbe;

- az egyes munkavállalók alkalmassá tétele arra, hogy megelőző intézkedéseket hozzanak, valamint hogy egészséges és biztonságos módon járjanak el;

- a munkavállalók bevonása a biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos döntéshozatalba.

Az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit elsősorban a műszaki és szervezési intézkedésekkel kell megteremteni.

A munkaeszközöket, a technológiát úgy kell megválasztani és használni, hogy a dolgozó számára balesetveszélyt ne jelentsenek, egészségi ártalmakat ne okozzanak.

A gépek, berendezések biztonságtechnikájánál meghatározzuk azokat a műszaki követelményeket, amelyek a biztonságos üzemeltetéshez szükségesek. Ha a teljes körű biztonságot nem tudjuk műszaki védelemmel megoldani, akkor a munkavégzés során személyi védőeszközöket, védőfelszereléseket kell alkalmaznunk.

A személyi (egyéni) védőfelszerelések (például fülvédő sisak, védőszemüveg) megfelelő védelmet nyújtanak a munkavégzés során a veszélyforrásokkal szemben és a következő általános követelményeket kell kielégíteniük:

  • - biztosítsák a veszélytelen vagy ártalmatlan munkavégzés feltételeit;
  • - feleljenek meg a műszaki, esztétikai és ergonómiai követelményeknek;
  • - használatuk a magas védelmi hatásfokon kívül kényelmes is legyen.

A védőfelszereléseket fiziológiai és higiénés tulajdonságaik, valamint használatuk alapján minősíteni kell. A használati utasításuk mindig tartalmazza a védőfelszerelés rendeltetését és élettartamát.

A fellépő ártalmak és veszélyek alapján a személyi védőfelszerelésekről való gondoskodás a munkáltató feladata. Az egyes munkaköröket és a szükséges védőeszközöket a Munkavédelmi Szabályzatban rögzítik.

Ahol szükséges (a munkavégzés feltétele), ott a munkavégzés csak akkor kezdhető meg, ha a védőeszköz a dolgozó rendelkezésére áll.

A védőfelszereléseknek kihordási idejük nincs. Használatukat a védőképességük határozza meg. Karbantartásukról, ami a dolgozó feladata is lehet, valamint a rendszeres időközönkénti ellenőrzésükről gondoskodni kell.

A védőfelszereléseknek szigorú minőségi követelményeket kell kielégíteniük. A hatóságok által kijelölt intézetek végzik ezek minőségvizsgálatát.