Bevezetés – Bölcsődei munkavállalók

Általános munkavédelmi ismeretek

A munkavédelem célja és feladata, hogy megvédje a munkavállalók egészségét és biztonságát a munkahelyen, valamint megakadályozza a munkahelyi balesetek és megbetegedések bekövetkezését. A munkavédelem tehát fontos azért, hogy a munkahely biztonságos és egészséges legyen, és a munkavállalók védelmének biztosítása érdekében tevékenységeket hajtson végre.

A munkavédelem feladatai közé tartozik a kockázatok azonosítása és értékelése a munkahelyen, az elővigyázatossági intézkedések megtétele a kockázatok csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében, valamint a megfelelő munkavédelmi oktatás és a személyi védőeszközök biztosítása a munkavállalók számára. 

A munkavédelem feladatai tehát a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzése érdekében számos területre kiterjednek. A munkavédelemnek minden munkahelyen kiemelt figyelmet kell kapnia, hogy biztosítsa a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint a munkahely biztonságos és egészséges legyen.

A munkáltató és a munkavállaló felelőssége

A munkáltató és a munkavállaló felelőssége a munkavédelemben nagyon fontos, hiszen a munkavédelem azért van, hogy megvédje a munkavállalókat a munkahelyi balesetektől és megbetegedésektől. A munkáltató felelős azért, hogy biztonságos munkakörnyezetet biztosítson a munkavállalóknak, amely magában foglalja a kockázatok azonosítását, azok értékelését, és a megfelelő intézkedések megtételét a kockázatok csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében. A munkáltató kötelessége a munkavédelmi előírások betartása, az üzemeltetői utasítások kidolgozása és az alkalmazottak megfelelő oktatása.

A munkavállaló felelőssége pedig az, hogy betartsa a munkáltató által kidolgozott munkavédelmi előírásokat és a munkahelyi biztonsági szabályokat. A munkavállalónak kötelessége jelenteni a munkáltatónak, ha bármilyen veszélyt vagy kockázatot észlel a munkahelyen, illetve ha saját magán vagy mások biztonságára veszélyt jelentő körülményeket észlel. A munkavállalónak kötelessége részt venni a munkáltató által biztosított munkavédelmi oktatásokon, és használni a személyi védőeszközöket.

A munkáltató és a munkavállaló felelőssége tehát együtt jár, és mindkét félnek tenni kell a biztonságos munkakörnyezetért. A megfelelő munkavédelmi előírások betartása és az állandó kommunikáció a munkahelyen a kulcs a biztonságos és egészséges munkakörnyezet eléréséhez.

Munkavédelmi alapfogalmak

A munkavédelmi alapfogalmak a munkavédelem területén használatos fogalmak, melyek a munkavégzés során felmerülő veszélyek felismeréséhez és elhárításához kapcsolódnak.

 

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny vagy idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely

  • - a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munka- folyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve
  • - a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).

Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó munkavégzési helyét.

 Munkaképtelen: az a munkavállaló, aki balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát nem tud végezni, függetlenül attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül vagy sem.

Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató személy vagy vállalat. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerőkölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót, a kirendelt munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője.

Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet.

Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.